Österfors

Pdf att ladda ner: Fågellokaler Gagnef 2017 Österfors

Beskrivning
Området består av fyra biotoper. Åkrarna mellan Gagnefs kyrka och byn Österfors vid Österdalälven är populära rastlokaler för flyttande fåglar hela barmarkssäsongen.
Väster om Österfors vidgar sig älven i ett deltaområde nedanför Gråda kraftverk. Området kallas för Flogen. Här är det öppet vatten även vintertid.
Mellan byn och älven är det en öppen betesmark med delvis långgrunda älvstränder, vilket är ovanligt i övrigt i Gagnef.
Den fjärde biotopen är den norra delen av betesmarken, som domineras av lövskog. Närmast kraftverket utgörs den torrlagda älvfåran av klipphällar.

Flogen

Vägbeskrivning
Gagnefs kyrka ligger i norra Gagnef. En kilometer norr kyrkan efter gamla riksvägen går vägen till Österfors (väl skyltat). Där stora byklungan börjar är det skyltat ”Gråda kanal” åt höger. Parkera där.

Skådartips
Kolla först åkrarna mellan kyrkan och Österfors efter gäss, vadare och rovfågel.
Älven är alltid intressant. Numera är havsörnen regelbunden. Vid lågvatten i älven, vilket det ofta är under helgerna pga kraftverksreglering, bildas lämpliga vadarstränder. De utnyttjas främst av flyttande vadare. Området närmast kraftverket är lövskogsdominerat, men där finns flera stigar. Den södra betesmarken är mycket öppen med en skogsdunge. Där finns en fin slogbod att rasta i. 

Fåglar
På åkrarna före Österfors är det normalt kanadagäss hela barmarksäsongen. På höstarna är det ca
1 000 gäss, som finns i området. De har ofta sällskap av grågäss och vitkindade gäss. På vårarna rastar tranor och sångsvan. Vaktel hörs årligen.
I lövskogen finns mindre hackspett och ibland näktergal. Forsärla har häckat vid kraftverket. På den öppna betesmarken häckar storspov. På vadarstränderna vet man aldrig vad som rastar. Kungsfiskare finns årligen i älven i Gagnef. Normalt häckar den dock inte här utan i Västerdalälven mellan Mockfjärd och Djurås.

Bonus
I området finns två stora kulturlämningar. Genom hela betesmarken kan man se det som skulle bli Gråda kanal. Den grävdes och stensattes i början av 1800-talet, men slutfördes aldrig. Det andra minnesmärket är Flottbron över älven, som restaurerats till ursprungligt skick. Den finns mitt i byn vid majstångsplatsen.