Naturreservat i Gagnefs kommun: Backmon och Hemtjärn

Pdf att ladda ner:  Fågellokaler i Gagnef 2017 Backmon och Hemtjärn
Beskrivning
Tack vare genomgripande fastighetsregleringar (omarronderingar) de senaste 25 åren över hela kommunen har det bildats 25 nya reservat. Tidigare fanns endast 2 stycken. Samtliga 27 är skogsreservat av olika karaktär. En beskrivning av reservaten och hur du hittar dit hittar du på www.naturigagnef.se och på länsstyrelsens hemsida.

Vägbeskrivning
Av reservaten är alla utom två barrskogsdominerade. De två som är lövskogsdominerade är Backmon och Hemtjärn. Backmon ligger mellan älven och gamla Djurås by, som ligger söder om nya Djurås samhälle. Hemtjärn ligger efter älven mellan Bäsna och gränsen mot Borlänge. Reservatet nås genom att ta av mot Bäsna IP och följa vägen längs älven till badplatsen vid Hemtjärn.

Skådartips
Båda reservaten är mest spännande under våren eftersom de har lundkaraktär med grova lövträd. I båda reservaten finns markerade strövstigar, som är lämpliga att följa. I Backmon utgörs stigen av en slinga på några km, som nås från flera håll. Det går inte att åka bil ända fram, utan du får gå efter någon av de orangemarkerade vandringslederna fram till reservatet.

Vid Hemtjärn finns en informationstavla vis badplatsen. Där börjar strövstigen som går längs älven genom reservatet till kommungränsen. Där kan du fortsätta för på Borlängesidan finns flera biotopskydd i anslutning till kommungränsen. Här finns således ett stort skyddat lövskogsområde fördelat på flera områden.

Fåglar
I dessa reservat finns givetvis de lövskogsgynnade arterna du kan förvänta dig. Bland mindre vanliga arter kan nämnas skogsduva, gröngöling, gråspett, mindre hackspett, göktyta och kattuggla. Kungsfiskare finns årligen i älven.

Bonus
Båda reservaten är geologiskt intressanta med stora nivåskillnader parallellt med älven efter gamla isälvar. Det finns flera småsjöar nere i de djupa ravinerna. I anslutning till båda reservaten finns flera badplatser.
På åkern i anslutning till Hemtjärnsreservatet finns en stor gravhög.
En liten bit uppströms Backmon ligger sammanflödet mellan Väster- och Österdalälven