Naturreservat i Gagnefs kommun

Naturreservat i Gagnefs kommun
Tack vare genomgripande fastighetsregleringar (omarronderingar) de senaste 25 åren över hela kommunen har det bildats 25 nya reservat. Tidigare fanns endast 2 stycken. Samtliga 27 är skogsreservat av olika karaktär. En beskrivning av reservaten och hur du hittar dit hittar du på  länsstyrelsens hemsida.

Fåglar
Reservaten är givetvis intressanta ur fågelsynpunkt eftersom det är skogsreservat med gammelskog. Där finns skogshöns, hackspettar och mesar. I reservaten med stor andel lövskog t.ex. Brötjärnaån, Hemtjärn, Backmon och Vålberg finns dessutom lövskogsgynnade arter. Förutom fåglarna ger reservaten fina naturupplevelser och storslagna utsikter som i t.ex. Djurmo Klack, Ändlösberg, Tansvägga och Tryssberget.

Några av reservaten förvaltas av Naturvårdsfonden i Gagnefs kommun.
I den ingår politiker, en tjänsteman från miljökontoret samt representanter från Naturskyddsföreningen och Friluftsfrämjandet.

Det är mycket värdefullt om Du tänker på Gagnefs Naturvårdsfond vid tillfällen då du har anledning att sända bidrag till någon fond.
Det kan ex gälla uppvaktningar, begravningar etc
Pengarna går oavkortat till skyddet av naturen Gagnef!
Plusgironumret är:

32 19 – 3