Naturreservat i Gagnefs kommun

Naturreservat i Gagnefs kommun
Tack vare genomgripande fastighetsregleringar (omarronderingar) de senaste 25 åren över hela kommunen har det bildats 25 nya reservat. Tidigare fanns endast 2 stycken. Samtliga 27 är skogsreservat av olika karaktär. En beskrivning av reservaten och hur du hittar dit hittar du på www.naturigagnef.se och på länsstyrelsens hemsida.

Fåglar
Reservaten är givetvis intressanta ur fågelsynpunkt eftersom det är skogsreservat med gammelskog. Där finns skogshöns, hackspettar och mesar. I reservaten med stor andel lövskog t.ex. Brötjärnaån, Hemtjärn, Backmon och Vålberg finns dessutom lövskogsgynnade arter. Förutom fåglarna ger reservaten fina naturupplevelser och storslagna utsikter som i t.ex. Djurmo Klack, Ändlösberg, Tansvägga och Tryssberget.